Preskoči na sadržaj
Pristupačnost

O projektu


Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima – KK.06.5.2.06.0001

                   

OPIS PROJEKTA:

Državna geodetska uprava (DGU) korisnik je bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.
Ugovor Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa DGU o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 23.01.2020.
Izazov učinkovitom i transparentnom upravljanju zaštićenim područjima RH predstavlja činjenica da njihove granice nisu prenesene na katastarske planove, što onemogućava evidentiranje zakonom predviđenih statusa i prava u službenim registrima (katastar i zemljišne knjige) kao ni predstavljanje transparentnih podataka o zaštićenim područjima široj javnosti. Provedbom projektnih aktivnosti izradit će se geodetsko- tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti.                  

Specifični ciljevi projekta su:
1) Evidentiranje posebnog pravnog režima u katastarskom operatu u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije SR, NP i PP.
2) Stvoriti preduvjete za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije NP.
3) Doprinijeti jačanju svijesti javnosti omogućivanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije o statusima i pravima u zaštićenim područjima i područjima EM

Navedene specifične ciljeve postići će se Provedbom slijedećih aktivnosti:
Aktivnost 1. Razvoj geodetsko-tehničke dokumentacije
PA 1.1. Izrada geodetsko-tehničke dokumentacije i evidentiranje posebnog pravnog režima „zaštićeno područje“ u katastarskom operatu unutar granica SR, NP i PP
PA 1.2. provedba katastarskih izmjera i izrada elaborata katastarskih izmjera unutar granica NP kao korak prema provedbi prava prvokupa
PA 1.3.Nadogradnja zajedničkog informacijskog sustava zemljišnjih knjiga i katastra (ZIS)
Aktivnost 2. Promidžba i vidljivost
Aktivnost 3. Upravljanje projektom i administracija


CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Ciljevi projekta su omogućiti upis zakonom predviđenih statusa i prava na česticama i nekretninama u navedenim zaštićenim područjima (ujedno i područjima ekološke mreže Natura 2000) u službenim registrima (katastru i zemljišnim knjigama) te povećati dostupnost informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u cilju jačanja svijesti javnosti o područjima od osobitog značenja za RH.                   

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 36.766.828,94 kn
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠAK PROJEKTA: 36.674.970,30 kn
IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 31.173.724,75 kn
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 47 mjeseci (01. veljače 2019. – 31. prosinca 2022.)
KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Mladen Pandža
e-mail: mladen(tocka)pandza(manki)dgu(tocka)hr
POVEZNICE NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE: www.strukturnifondovi.hr